Strona główna » Regulamin
Twój koszyk jest pusty ...
BEST BREEDER 360 - ADULT Małe Rasy do 9kg JELEŃ - KUKURYDZA

BEST BREEDER 360 - ADULT Małe Rasy do 9kg JELEŃ - KUKURYDZA

26,00 zł / szt.
BEST BREEDER 360 - sucha karma dla psów małych ras ważących 1 - 9 kg. JELEŃ - KUKURYDZA Karma sucha dla wszystkich psów małych ras z jeleniem jako jedynym źródłem białka pochodzenia zwierzęcego i kukurydzą jako jedynym źródłem węglowodanów. Opatentowany…
GimCat Malt-Soft 20g - Pasta odkłaczająca dla kotów

GimCat Malt-Soft 20g - Pasta odkłaczająca dla kotów

14,99 zł / szt.
GimCat Malt-Soft  Pasta odkłaczająca dla kotów   GimCat Malt-Soft Paste Extra zawiera unikalny kompleks przeciwdziałający osadzaniu się włosów, który ma podwójny efekt.  Połączenie ekstraktu słodowego, wysokiej jakości olejków i błonnika wspomaga…

RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„LENIWIEC”

 

Właścicielem (zwanym w dalszej części „sprzedawcą”) sklepu internetowego www.leniwiec.sklep.pl jest F.H.U. Sierek Sławomir, sklep znajduje się pod adresem 43-300 Bielsko-Biała ul. Stawowa 29   Nip. 547-188-29-76

 

§ 1 Słowniczek

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Stron.

Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu Internetowego, za pośrednictwem którego można złożyć Zamówienie (kupić Produkty) i/lub Rezerwację (zarezerwować Produkty w Sklepie Internetowym i kupić je w Sklepie fizycznym).

Sklep fizyczny/stacjonarny  – punkt sprzedaży fizycznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klient może odebrać Towar kupiony w Sklepie Internetowym i/lub zawrzeć Umowę sprzedaży. Sklep stacjonarny znajduje się pod adresem 43-300 Bielsko-Biała ul. Stawowa 29             

Cena - wartość za jaką sprzedawany jest Towar, określony w polskich złotych, zawierająca podatek VAT, nie zawierająca informacji dotyczących kosztów dostawy.

Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zarejestrowanego

Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Stałego klienta. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Stałego klienta Cennika indywidualnego w oparciu o analizę historii zakupów danego Klienta w Sklepie internetowym.

Klient –  osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego.

Konsument – Klient,  dokonujący z przedsiębiorcą, w tym ze Sprzedawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Administrator danych – rozumie się przez to właściciela lub osobę przez niego uprawnioną decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – dane swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dni świątecznych, urlopowych lub chorobowych.

Produkt/Towar– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia

Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.leniwiec.sklep.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Sklep internetowy działający adresem www.leniwiec.sklep.pl, prowadzony jest przez firmę:

F.H.U. Sierek Sławomir

 43-300 Bielsko-Biała ul. Stawowa 29          

   Nip. 547-188-29-76

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

5. W celu skorzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu, oraz przeglądarką internetową. Konieczne jest także posiadanie skrzynki e-mail.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma F.H.U. Sierek Sławomir zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej i zakładki „Regulamin”

8. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy;

10. Promocje i rabaty nie sumują się.

11. Sposób korzystania-używania  Towaru oraz zasady jego konserwacji określa Producent.

12.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

§ 3 Warunki zawarcia umowy sprzedaży, zapłaty, dostawy etc.

 1. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Produktach uwidocznione na stronach internetowych sklepu „Leniwiec” stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia.
 3. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie elementy składowe, w tym podatek VAT oraz cło. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane Klientowi w trakcie składania przezeń Zamówienia.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym dochodzi w chwili potwierdzenia zamówienia towaru przez Sklep Internetowy. Złożone zamówienie Sklep Internetowy potwierdza bez zbędnej zwłoki.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu rachunków sprzedaży oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.
 7. Dowodem sprzedaży jest paragon lub rachunek, nie wystawiamy      FAKTURY VAT!
 8. Poza podaniem danych osobowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności, tj. poprzez akceptację oświadczenia o treści: „Akceptuję regulamin serwisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez F.H.U. Sierek Sławomir z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja 2/3 w celu rejestracji konta i obsługi transakcji oraz na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym ze sklepem internetowym „Leniwiec” F.H.U. Sierek Sławomir w zakresie realizacji zamówień (np. kurierzy, firmy płatnicze). Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie i realizację zamówień. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.”. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

 

 1. Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika Sklepu internetowego, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję regulamin sklepu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych...” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu www.leniwiec,sklep.pl zakładka: Uwierzytelnianie/Zarejestruj się oświadcza i potwierdza, że:

-podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,

-podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

-zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

10. Sklep internetowy „Leniwiec” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c) dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa

11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy

12. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.

14. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
15. Sklep nie wysyła za pobraniem towarów łatwo psujących się lub żywych.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

17. Oferta zamieszczona na stronach Sklepu nie jest ofertą magazynową – tzn. nie wszystkie produkty mogą być dostępne „od ręki”.

18. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane, według wyboru dokonanego przez Klienta, w formie transportu własnego lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Klient ma również możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie sklepu przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej

19. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu dostawy.

 

§ 4 Płatności i dostawy

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT),  Promocje i rabaty nie sumują się.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu; paragon/rachunek uproszczony

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a) płatność za pobraniem; (prócz wysyłki towarów łatwo psujący się lub żywych)

b) płatność przelewem na numer konta bankowego

c) płatność internetowa za pomocą systemu płatności

d) płatność przy odbiorze osobistym

4. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail).

5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zarachowania należności za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy (datą uznania rachunku bankowego kwotą należności za zamówienie).

6. W przypadku zamówień, których wartość końcowa zamówienia, po uwzględnieniu przysługujących Klientowi rabatów, jest wyższa niż 150 zł koszt wysyłki ponosi sklep „Leniwiec”. Jeżeli jednak przesyłka nie została podjęta w terminie lub odbiorca odmówił jej przyjęcia, całkowity koszt powtórnej wysyłki (niezależnie od wartości zamówienia) pokrywa Klient.

7. Ceny podane w sklepie internetowym www.leniwiec.sklep.pl nie są cenami obowiązującymi w sklepie stacjonarnym

8. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy zakupionych Produktów:

- przesyłka kurierska;

- przesyłka kurierska za pobraniem. (prócz wysyłki towarów łatwo psujących się lub żywych)

- odbiór osobisty

9. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Koszty te są uzależnione od wybranej przez Klienta metody dostawy oraz zapłaty. Koszty dostawy wskazane są także na stronie Sklepu Internetowego.

 1. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem.

 

 1. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". O tym fakcie należy poinformować sklep.

 

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem zoologicznym „Leniwiec”  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub partii.  Do zachowania terminu 14dni wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Sklep Zoologiczny „Leniwiec” ul.Stawowa 29  43-300 Bielsko-            Biała lub adres poczty elektronicznej (e-mail) kontakt@leniwiec.sklep.pl                                                                                         
 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Na adres sklepu stacjonarnego sklep zoologiczny „Leniwiec” 43-300 Bielsko-Biała ul. Stawowa 29 
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklepu stacjonarnego „Leniwiec”
 7. Sklep „Leniwiec” nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 9. Zwracany Towar należy odesłać wraz z otrzymaną fakturą lub innymi dokumentami typu paragon/rachunek na adres pocztowy sklepu stacjonarnego z dopiskiem „Zwrot”.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 11. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sprzedawcę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy. Za datę dokonania zwrotu płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 14. Konsument ma prawo korzystać z towaru przed odstąpieniem od umowy tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.
 15. W przypadku gdy konsument zwraca towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania Sprzedawca może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

 

§ 6 Reklamacje- gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych produktów mogą być składane:

-drogą mailową na adres  kontakt@leniwiec.sklep.pl

-drogą pocztową na adres: Sklep zoologiczny 43-300 Bielsko-Biała ul. Stawowa 29

 

 1. Klient w reklamacji powinien wskazać:

swoje imię i nazwisko

dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.)

przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę

dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

 1. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres w terminie 14dni
 2. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia rachunku,
 3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

§ 7 Dane osobowe

 1. Informuję, że administratorem danych w rozumieniu art 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) jest F.H.U. Sierek Sławomir z siedzibą w Bielsku-Białej, ul.Kołłątaja 2/3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-188-29-76.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i dostarczania towarów, na potrzeby wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym „Leniwiec”, a także w celach marketingowych administratora danych.
 3. W celu dostarczenia towarów dane mogą być udostępniane firmom kurierskim.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu
 7. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu Klient może wysłać zgłoszenie na adres email kontakt@leniwiec.sklep.pl
 8. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp RODO;

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i właściciel sklepu „Leniwiec” odpowiedzialni za obsługę Sklepu internetowego i realizację transakcji. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności (jeśli taka forma zostanie przez Kupującego wybrana) lub instytucjom kredytującym (w razie zakupu na raty), a także podmiotom prowadzącym salony partnerskie w przypadku dokonania przez Użytkownika Rezerwacji towaru w salonie partnerskim.

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla ich celów marketingowych

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sklep znaki towarowe są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.
 2. Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta/dystrybutora danego produktu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.leniwiec.sklep.pl Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem  13.12.2018

 

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem decydują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


Przejdź do strony głównej

Strefa marek

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu